ANBI

De Diaconale Stichting Gevangenenzorg Zwolle is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (zgn. ANBI).

Dit houdt in dat giften en bijdragen voor de Inkomstenbelasting fiscaal aftrekbaar zijn.

GEGEVENS I.V.M. ANBI STATUS

Naam van de Stichting:

Diaconale Stichting Gevangenenzorg Zwolle

RSIN/Fiscaalnummer:

857056414

Contactgegevens:

Postadres: Molenweg 241, 8012 WG Zwolle / telefoon: 0683771104 / E-mail: info@dsgzwolle.nl

Doelstelling:

De stichting heeft als doel het bieden van pastorale en diaconale zorg aan (ex-) gedetineerden in de Penitentiaire Inrichting Zwolle om hiermee zorg te dragen voor een goed aanbod aan in- en nazorg voor (ex-) gedetineerden in de regio Zwolle.

Beleidsplan:

Zie : projectplan

Bestuurssamenstelling:

Per 21 december 2016 bestaat het bestuur uit: W.J. Plantinga, voorzitter; G.W. Tuinstra, secretaris/penningmeester; I.O.C. v.d.Zee-Kooijman, lid.

Beloningsbeleid:

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Alle bestuurders kunnen wel een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. Het bestuur is bevoegd om voor de uitvoering van haar taak een directeur en/of werknemer in loondienst te benoemen. 

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:

Zie : jaarverslag 2018

Financiële verantwoording:

Zie: financieel jaarverslag 2018