Elke financiële bijdrage is welkom!

U kunt één van onze activiteiten ondersteunen door middel van een gift. Giften worden ondermeer gebruikt voor boekjes van het project 'papa/mama leest voor', de Alpha-cursus, maatjesprojecten, het werk van de diaconaal pastor, de bloemen en de muziek in de kerkdiensten van de PI of andere interne diaconale projecten, zoals bak- en crea-momenten. Daarnaast worden giften gebruikt voor hulp bij re-integratieprojecten.

De Diaconale Stichting Gevangenenzorg Zwolle is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (zgn. ANBI). Dit houdt in dat aan onze stichting gegeven giften aftrekbaar zijn voor de Inkomstenbelasting.

Onze stichting ontvangt jaarlijks weliswaar een geringe subsidie van het ministerie van Justitie, maar die is niet toereikend voor alle gewenste activiteiten. Daarom is een extra gift van belang voor de continuïteit van ons werk.

Uw financiële bijdrage kan worden overgemaakt op nummer: NL77 ABNA 0529516063 t.n.v. DSG Zwolle onder vermelding van 'gift'; eventueel aangevuld met het benoemen van een specifieke activiteit.

Bij voorbaat onze hartelijke dank!